โสภณ พรโชคชัย.

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เอเชีย. - 2555 [2012]

0857-7838


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.
การลงทุนของต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305