แก้วตา โรหิตรัตนะ.

เปิดพื้นที่ใหม่ในการลงทุนจีน. - 2554 [2011]

ฉบับพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554.

Step change Asia : คำตอบของธุรกิจไทย. ชื่อฉบับ :


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

0125-233X


การลงทุนของต่างประเทศ--จีน.


จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305