ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าพร้อมบริการส่วนกลาง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่? - 2555 [2012]

0125-5991


ธุรกิจเช่าทรัพย์--ภาษีอากร--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
คดีและการสู้คดี.
คำพิพากษาศาล.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305