วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

เงินเฟ้อ น้ำมันแรงกดดันศก. ไทย. - 2555 [2012]

0857-7838


นโยบายการเงิน--ไทย.
น้ำมัน--ราคา.
เงินเฟ้อ--ไทย--2555.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2555.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305