วัชรา ไชยสาร.

วิกฤตทางการเมืองไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2550 กับ 2554. - 2555 [2012]

0125-0957


การเลือกตั้ง--ไทย--2554.
การเลือกตั้ง--ไทย--2550.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2548-2554.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305