ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ถูกเพิกถอนโดยศาล เนื่องจากมิได้ระบุเหตุผล. - 2555 [2012]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5867/2552 บริษัทเอช. ที. สตีลเวิร์ค จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.

0125-5991


คำพิพากษาศาล.
คดีและการสู้คดี--ไทย.
ภาษีเงินได้--ไทย.
การประเมินภาษี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305