ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า พร้อมบริการส่วนกลางต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่.

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8702/2553 บริษัทซี แอนด์ เอ็น เซ็นเตอร์ จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.

0125-6580


คำพิพากษาศาล--ไทย.
คดีและการสู้คดี.
การยกเว้นภาษีอากร.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305