ชญานิจฉ์ ดาศรี.

โต้คลื่นตลาดใหม่ MIST. - 2555 [2012]

1513-2730


กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่.


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305