จีระ หงส์ลดารมภ์, 2488-

อนาคตประเทศไทยระยะยาวจะเป็นอย่างไร. - 2555 [2012]

1685-618x


การร่วมค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2554-2555.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305