ปฏิคม พลับพลึง.

นวัตกรรมแห่งชาติ...สร้างนวัตกรรมข้าวไทย. - 2555 [2012]

1513-2730


อุตสาหกรรมข้าว--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305