กัมปนาท บุญรอด.

หลักเกณฑ์และความแตกต่างระหว่างใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ (ตอนที่ 1-2) - 2555 [2012]

0125-5991


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
ภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย

Debit note Credit note

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305