อาคม เติมพิทยาไพสิฐ.

Logistics AEC เป้าหมาย LSP ไทย. - 2555 [2012]

1685-5175


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--ไทย.
โลจิสติกส์ทางธุรกิจ--กลุ่มประเทศอาเซียน.
ถนน--กลุ่มประเทศอาเซียน.
การขนส่งระหว่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน.


กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า.
เอเชีย--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305