วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

หนี้ยุโรปกดดันอาเซียนแจ้งเกิดช้า. - 2555 [2012]

0857-7838


วิกฤตการณ์ทางการเงิน--กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป.
การวิเคราะห์การลงทุน.


กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305