ธนากร เสรีบุรี.

ก้าวย่างสำคัญของจีนบนเวทีการค้าโลก. - 2555 [2012]

0857-7838


จีน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
จีน--นโยบายการค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305