จารุพงศ์ เรืิองสุวรรณิ.

เปิดวิสัยทัศน์ จารุพงศ์ เรืิองสุวรรณิ นำพากระทรวงคมนาคมฝ่ากำแพงแห่งความท้าทาย. - 2555 [2012]

0857-7838


จารุพงศ์ เรืิองสุวรรณิ--สัมภาษณ์.


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ.
นโยบายของรัฐ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305