ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับกับการประเมินผลและการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรเพียงใด? - 2555 [2012]

0857-2992


กฎหมายปกครอง--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305