ชนาธิป ชินะนาวิน.

การร่วมรับผิดของนายจ้างผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในคดีแรงงาน. - 2555 [2012]

0857-2992


กฎหมายแรงงาน--ไทย.
ความรับผิด (กฎหมาย)--ไทย.
นิติบุคคล--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305