พุฒิพงศ์ มากมาย.

ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันเอ็ชไอวี/เอดส์ ของชายขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่. Effectiveness of the HIV/AIDS prevention programme among male sex workers in Chiang Mai province - 2555 [2012]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-8575


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การป้องกันและควบคุม--ไทย.
ผู้ชายขายตัว--ไทย.
พฤติกรรมทางเพศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305