การแก้ปัญหา จชต.ของ กอ.รมน. - 2555 [2012]

0857-4243


การก่อการร้าย--ไทย (ภาคใต้).
ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย (ภาคใต้).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305