สิรินทร นรินทร์ศิลป์.

การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนเพื่อการเจริญเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน. Sustaining urban growth on an enhancement of road safety - 2554 [2011]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

1905-2022


ความปลอดภัยในท้องถนน--ไทย--กรุงเทพฯ
การพัฒนาชุมชนเมือง--ไทย--กรุงเทพฯ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305