เจริญชัย อัศวพิริยอนันต์.

หลักความสุจริตอย่างยิ่ง ในสัญญาประกันภัยทางทะเล (the duty of utmost good faith in marine insurance contract) - 2555 [2012]

1905-3754


ประกันภัยทางทะเล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305