ปฏิคม พลับพลึง.

เดลล์ the empire strikes back. - 2555 [2012]

1513-2730


เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)


การวางแผนเชิงกลยุทธ์--การตลาด.
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์--การตลาด.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305