ปฏิคม พลับพลึง.

กรมการค้าต่างประเทศทัพหน้าบุก AEC - 2555 [2012]

1513-2730


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


เอเชียตะวันออก--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
ไทย--การค้า--กลุ่มประเทศอาเซียน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305