นิรัญ อินดร.

การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการ...กรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน - 2555 [2012]

0859-4406


ไทย--ข้าราชการและพนักงาน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ไทย--ข้าราชการและพนักงาน--การโยกย้าย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305