สดแสง อาสิงสมานันท์

การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - 2555 [2012]

0859-4406


โครงการมายไอดอล คนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย


การประชาสัมพันธ์ของรัฐ--ไทย (ภาคใต้)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305