ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯใช้บังคับกับการประเมินและการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรเพียงใด. - 2555 [2012]

0125-0558


กฎหมายปกครอง--ไทย.
การกระทำในทางปกครอง--ไทย.
การอุทธรณ์ทางการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305