ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

รายรับจากรถร่วมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่? - 2555 [2012]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1427/2552 บริษัทแอร์พอร์ทแอสโซซิเอท จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.

0125-5991


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--การศึกษาเฉพาะกรณี.--ไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล--การศึกษาเฉพาะกรณี.--ไทย
คำพิพากษาศาล
คดีและการสู้คดี--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305