กัมปนาท บุญรอด.

ข้อแตกต่าง : กิจการอัตรา 0 กับ กิจการที่ได้รับยกเว้น - 2555 [2012]

0125-5991


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--การศึกษาเฉพาะกรณี.--ไทย

ภาษีขาย ภาษีซื้อ การขอคืนภาษี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305