ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

หนี้ร่วมค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน - 2555 [2012]

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 6610/2555 เมืองพัทยา โจทก์ นายประวิทย์หรืออิทธิเดช เงินแย้มกับพวก จำเลย.

0125-5991


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน--การศึกษาเฉพาะกรณี.--ไทย--พัทยา
คำพิพากษาศาล
คดีและการสู้คดี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305