ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองฯ ใช้บังคับกับการประเมินและการอุทธรณ์ตามประมวลรัษฏากรเพียงใด? - 2555 [2012]

0125-5991


การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง)--ไทย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305