ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีในการซื้อขาย/ควบรวมกิจการ (ตอนที่ 1..) - 2555 [2012]

0125-6580


ภาษีทรัพย์สิน--ไทย
ภาษีอากร--ไทย
การรวมกิจการ--ภาษีอากร--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305