อัญชลี จาละ,

ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือน 2 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมใบ The effects of Vermicomposts from 2 genus of earthworm on growth and yield of iceberg lettuce - 2555 [2012]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาำไทย.

2286-7333


ปุ๋ยมูลไส้เดือน.
ผักกาดหอมใบ
ผักกาดหอมใบ--การเจริญเติบโต

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305