ธเนศ ศรีสุข.

คิดต่างแบบ "แกะดำ" - 2555 [2012]

0857-7838


ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
เฐาศิริษ ศิวาคม
วุฒิชัย หาญพาณิช


บริษัท แกะดำ ทำธุรกิจ จำกัด
บริษัท ซีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
HARN Product Co., Ltd.


ธุรกิจ--การบริหาร.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305