ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย.

การเตรียมความพร้อมของไทยต่อการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน. - 2554 [2011]

0857-0442


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305