ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ปูนมาร์ลเป็นปุ๋ยหรือไม่ - 2555 [2012]

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 8698/2553 บริษัทฮาร์เวสท์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โจทก์ กรมสรรพากรกับพวก จำเลย.

0125-5991


บริษัทฮาร์เวสท์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด


ปูนมาร์ล
คำพิพากษาศาล
คดีและการสู้คดี
ปุ๋ย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305