ณภัทร สรอัฑฒ์.

ก๊าซธรรมชาติในเมืองของประเทศญี่ปุ่น. City gas in Japan - 2555 [2012]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-3867


ก๊าซธรรมชาติ--ญี่ปุ่น.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305