ณภัทร สรอัฑฒ์.

กฎหมายค่าทดแทนในคดีอาญาของประเทศญี่ปุ่น. - 2555 [2012]

0125-0558


ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย)
การชดใช้ค่าเสียหาย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305