กัลยดา วัฒนกาญจนา.

ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบเก็บภาพเช็ค : ศึกษาเฉพาะกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. Imaged cheque clearing and archive system : study on civil and commercial code - 2555 [2012]

1906-2850


ระบบการหักบัญชีเช็ค--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305