ดิษยา สินศิริ.

ความตกลงกรอบว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับอาเซียน ค.ศ. 2003 และความตกลงเกี่ยวเนื่อง : บทวิเคราะห์ทางกฎหมายในการเปิดเสรีการค้าด้านสินค้า. Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2003 and related agreements : a legal analysis on trade in goods - 2555 [2012]

1906-2850


การค้าเสรี--กลุ่มประเทศเอเชียใต้.
การค้าเสรี--อินเดีย.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--อินเดีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305