ธนกฤต วรธนัชชากุล.

มาตรการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีแพ่ง : มองเทศแล้วย้อนมามองไทย. - 2555 [2012]

1905-3754


พยานหลักฐาน (กฎหมาย)
วิธีพิจารณาความแพ่ง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305