ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์

ญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ - 2536 [1993]

บทคัดย่อภาษาอังกฤษหน้า 129


ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี
ญี่ปุ่น--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305