ธนกฤต วรธนัชชากุล.

ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. - 2555 [2012]

1905-3754


กฎหมาย--ไทย.
กฎหมายระหว่างประเทศ.


กลุ่มประเทศอาเซียน--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305