ปิยดา ชลวร.

การศึกษาสังคมจีนในประเทศไทยภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง: การวิเคราะห์งานศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเลและภูมิภาคศึกษาของอเมริกาในยุคสงครามเย็น. - 2555 [2012]

0125-135X


จีน--แง่สังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305