ธนกฤต วรธนัชชากุล.

ปัญหาของหญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ. - 2555 [2012]

8057-7730


การสมรสกับชาวต่างชาติ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คู่สมรสชาวต่างชาติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305