นายยุกระบัตร.

ข่าวสังหารประธานาธิบดีลิงคอล์นในหนังสือพิมพ์ฉบับฉบับแรกของสยาม. - 2556 [2013]

8057-7730


ลินคอล์น, อับราฮัม, ค.ศ. 1809-1865.


ประธานาธิบดี--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305