นริศ บูรณะฤดี.

ไทย คือ ศูนย์กลางยุทธศาสตร์ขยายตัวสู่ภูมิภาค. - 2556 [2013]

1513-2730


บริษัทดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)


โลจิสติกส์ทางธุรกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305