ธนชาติ นุ่มนนท์.

การพัฒนา Cloud application และโอกาสของบริษัทซอฟต์แวร์ไทย. - 2556 [2013]

1513-1785


คอมพิวเตอร์--นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.
ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์--การพัฒนา--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305