ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์.

Social media รอบตัว กับ @sresuda google hangout กับสื่อโทรทัศน์. - 2556 [2013]

1513-1785


สื่อสังคม--ไทย.
เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305