ชาติ ชัยเดชสุริยะ.

ความหมายของ "พยานหลักฐานพอฟ้อง" ในคดีอาญา. - 2556 [2013]

8057-7730


พยานหลักฐาน (กฎหมาย)--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305