เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

McKinsey 7S. - 2556 [2013]

1513-4733


การวางแผนเชิงกลยุทธ์--การจัดการ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305